Szent Imre

Általános Iskola és Óvoda
8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
30/146-8990,  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

31
aug. 14

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda
közös igazgatású köznevelési intézmény, OM 030070

Számlaszám: 10702105-48615901-51100005
Adószám:18484267-2-07

Fenntartó: Egyházmegyei Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Alapítva: óvoda - 1995. július 1., iskola - 1995.augusztus 1.

 

Csák Lajos igazgató
Nagy Anikó gazdasági vezető (22/503-830)
Dunai Rita igazgatóhelyettes
Nagy Zoltánné intézményegység-vezető (22/312-367)

Kovácsné Szolovi Anita iskolatitkár (22/318-232)

 

Alapító okirat Működési engedély Nyilvántartásba vétel Hatósági bizonyítvány

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

„(1) A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog,…
...(4) A személyes adatok kezelését az emberiség szolgálatába kell állítani.
A személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni, egyensúlyban más alapvető jogokkal."

Az EU 2016/679 rendelete (GDPR) Adatvédelmi törvény(javaslat)

A GDPR 37. cikke szerint adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezniük a közhatalmi és közfeladatot ellátó szerveknek, akik fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek a személyes adatok különleges kategóriáinak nagy számban történő kezelését igénylik. Intézményünk adatvédelmi képviseletét dr. Sipos Adrienn  látja el, aki az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen érhető el adatkezelést érintő iskolai probléma esetén.

Iskolai dokumentumok egyes, adatvédelmet érintő esetekben:

Adatkezelés beiratkozáskor Fotók, videók megosztása

„Mindenkihez van szavunk, mindenki iránt van szívünk,…
mindenkit meg akarunk óvni a rossztól, megerősíteni a jóban…”

(Boldog Apor Vilmos püspök)

A pedagógiai program törvényi háttere
1. §
(2) Pedagógiai programunk törvényi alapja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 26. §-a, a nevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. §-a, a Nemzeti alaptantervről szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet,illetve a kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és ennek mellékletei.

A Pedagógiai program megnyitása

A szervezeti és működési szabályzat célja, háttere és hatálya

1. § (1) Köznevelési intézmény működését, belső és külső kapcsolatait a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-a, a nevelési-oktatási intézmények működését szabályozó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. §-a és187. §-a alapján történik.

2. § (1) A szervezeti és működési szabályzat, valamint a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, gyermekére, tanulójára és az épületben tartózkodó más személyekre (szülők, látogatók, vállalkozók stb.) nézve kötelező érvényű.

Az SZMSZ megnyitása

A házirend célja és hatálya

3. § (1) A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25. § (4) bekezdése,valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése alapján a Házirend állapítja meg a gyermeki jogok és kkötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
(3) A Házirend vonatkozik az intézmény valamennyi tanulójára, pedagógusára, alkalmazottakra, valamint azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként gyakorolják jogukat, teljesítik kötelezettségüket az intézményben. A Házirendhez az iskola vendégeinek is alkalmazkodniuk kell.

A Házirend megnyitása

ETIKAI KÓDEX - A katolikus iskola feladata

„Az iskola: hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes ember. Az iskolának kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit azért, hogy megmozgassa az egyén lelki működését, és segítse őt abban, hogy az erkölcsi szabadságra eljusson.” A katolikus iskola (Róma, 1977. 14. p.)
Az iskola akkor tud felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésekre képes személyiségeket nevelni, ha a tanulókat alkalmassá teszi arra, hogy fokozatosan rányíljanak a valóságra és kialakítsanak maguknak egy határozott világnézetet.
Nevelői hivatásunk gyakorlásában Isten a törvényadó, ez az elv vezet bennünket tevékenységünkben és emberi kapcsolatainkban úgy, hogy ez nem vezet öntörvényűséghez, az egyházi és társadalmi normák áthágásához.

Iskolai etikai kódex Szülői nyilatkozat

Egyházmegyei etikai és szakmai kódex

A fenntartó értékelés törvényi szabályozása (2011. évi CXC törvény)

83. § (2) A fenntartó

e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak,

h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,

85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.

Fenntartói értékelés: 2019. december 5.

Fenntartói értékelés: 2017. október 19. Fenntartói értékelés: 2018. november 27.

Fenntartói értékelés: 2015. november 12. Fenntartói értékelés: 2016. november 22.